Služby


Sme rastúca dynamická spoločnosť, ktorá sa dokáže prispôsobiť potrebám a požiadavkám našich klientov. Poskytujeme klientom komplexné služby na profesionálnej úrovni. Snažíme sa prispieť klientovi v každej oblasti, v ktorej sme schopní poradiť.

Pravidelný prehľad o výsledku hospodárenia podľa jednotlivých druhov nákladov a výnosov poskytujeme každému klientovi v elektronickej alebo tlačenej podobe.

 • Vedenie kompletného účtovníctva – jednoduché a podvojné účtovníctvo pre právnické a fyzické osoby – podnikateľov aj nepodnikateľov.
 • Vedenie účtovníctva spätne na konci roka.
 • Vedenie mzdovej evidencie a mzdovej agendy.
 • Spracovanie daňového priznania dane z príjmu, spracovanie priznania dane z pridanej hodnoty (DPH) a súhrnného výkazu.
 • Spracovanie ročného zúčtovania dane z príjmov a zdravotného poistenia pri spracovávaní miezd.
 • Spracovanie daňového priznania dane z príjmu, spracovanie priznania dane z pridanej hodnoty (DPH) a súhrnného výkazu.
 • Spracovanie výkazov pre Štatistický úrad Slovenskej republiky, Intrastat.
 • Spracovanie účtovnej závierky podľa slovenských zákonov.
 • Evidencia pohľadávok a záväzkov, evidencia majetku a zostavenie odpisových plánov.
 • Spracovanie interných smerníc.
 • Posúdenie účtovných prípadov z daňového hľadiska.
 • Výstupy z účtovníctva v súlade s požiadavkami klienta.
 • Elektronická archivácia účtovných dokladov.
 • Rekonštrukcia účtovníctva.