Iné služby


  • Zakladanie spoločností:
    vypracovanie kompletných dokumentov a zakladanie obchodných spoločností (spoločnosť s ručením obmedzeným, akciová spoločnosť, komanditná spoločnosť, verejná obchodná spoločnosť); zastupovanie v konaniach pred registrovým súdom a živnostenským úradom.
  • Zmeny v spoločnostiach:
    vypracovanie kompletných podkladov pri zmenách v obchodných spoločnostiach (prevody obchodných podielov, resp. akcií, vzťahy medzi spoločníkmi, zmena predmetov činnosti, zmena štatutárnych orgánov a spôsobu ich konania, zmena obchodného mena a sídla spoločnosti, zvyšovanie a znižovanie základného imania zmeny právnej formy, zlúčenia a rozdelenia spoločnosti.

 

Dokument